Algemene voorwaarden
 1. Wilbrink & Den Otter Notariaat & Estate Planning is een maatschap gevestigd te Hengelo, KVK 70742650. De maatschap heeft tot doel de uitoefening van de notariële rechtspraktijk alsmede het verlenen van notarieel-juridisch advies. Onder opdrachten in de zin van deze algemene voorwaarden worden verstaan alle overeenkomsten die met de maatschap Wilbrink & Den Otter Notariaat & Estate Planning tot stand komen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de maatschap Wilbrink & Den Otter Notariaat & Estate Planning aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden. Indien enig beding van deze algemene voorwaarden of van de verleende opdracht nietig zou zijn of zou worden vernietigd, blijft de opdracht voor het overige zoveel mogelijk in stand. Alsdan zal een beding gelden met de strekking die het nietige of vernietigde beding zoveel mogelijk benadert.
 3. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van art. 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Wilbrink & Den Otter Notariaat & Estate Planning, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De uitvoering van de verleende opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 4. Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door Wilbrink & Den Otter Notariaat & Estate Planning opgemaakte concept-akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Wilbrink & Den Otter Notariaat & Estate Planning is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheids- verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien en voor zover om welke reden ook krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium dat Wilbrink & Den Otter Notariaat & Estate Planning voor de verleende opdracht heeft gedeclareerd of nog zal declareren, met een maximum van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,-) inclusief omzetbelasting.
 6. De hiervoor in artikel 5 gestelde aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Wilbrink & Den Otter Notariaat & Estate Planning aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door haar in de uitoefening van de verleende opdracht gebruikte apparatuur, gegevensbestanden, software, registers of welke andere zaken dan ook, niets uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien een e-mailbericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen. De opdrachtgever geeft Wilbrink & Den Otter Notariaat & Estate Planning het recht om per e-mail met hem en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van de per e-mail verzonden informatie niet gewaarborgd is.
 7. Indien ten behoeve van de uitvoering van de verleende opdracht door Wilbrink & Den Otter Notariaat & Estate Planning derden door haar moeten worden ingeschakeld zal zulks zoveel mogelijk in overleg met opdrachtgever plaatsvinden. Wilbrink & Den Otter Notariaat & Estate Planning is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 8. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van al diegenen die namens Wilbrink & Den Otter Notariaat & Estate Planning bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.
 9. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door Wilbrink & Den Otter Notariaat & Estate Planning voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Wilbrink & Den Otter Notariaat & Estate Planning gehouden die derde er op te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
 10. Indien de opdrachtgever of een derde klachten heeft over de uitvoering van de opdracht, dient hij Wilbrink & Den Otter Notariaat & Estate Planning daarvan binnen twee (2) maanden na ontdekking van de tekortkoming, althans nadat de tekortkoming redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven, bij gebreke waarvan hij geen beroep meer erop kan doen dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd. Alle rechtsvorderingen en verweren van de opdrachtgever, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd, verjaren door verloop van één (1) jaar na de overeenkomstig het vorenstaande gedane kennisgeving. De opdrachtgever is gehouden Wilbrink & Den Otter Notariaat & Estate Planning te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan Wilbrink & Den Otter Notariaat & Estate Planning te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.
 11. Een vordering op Wilbrink & Den Otter Notariaat & Estate Planning vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. Wilbrink & Den Otter Notariaat & Estate Planning betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit. Ingeval vorenbedoelde vorderingen desondanks toch aan derden zijn gecedeerd of verpand zal zulks ten opzichte van Wilbrink & Den Otter Notariaat & Estate Planning geen enkel rechtsgevolg hebben.
 12. Uitsluitend Nederlands Recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen Wilbrink & Den Otter Notariaat & Estate Planning en haar opdrachtgever(s). Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Notariaat van toepassing. De klachten- en Geschillenregeling is te raadplegen via www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie als bedoeld in voormelde regeling bevoegd.
 13. De betalingstermijn voor honoraria en al hetgeen daartoe behoort, zoals bijvoorbeeld verschotten en Omzetbelasting, bedraagt veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum waarop de declaratie is gesteld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. Ingeval tijdige betaling conform het hierboven gestelde achterwege blijft, is deswege een extra vergoeding verschuldigd ter grootte van de alsdan geldende wettelijke rente, zulks berekend over iedere dag van de te late betaling. Tevens heeft Wilbrink & Den Otter Notariaat & Estate Planning het recht aanmaningskosten in rekening te brengen, dan wel de vordering ter incasso uit handen te geven. De kosten voor de invorderingsmaatregelen komen integraal voor rekening van de opdrachtgever. Wilbrink & Den Otter Notariaat & Estate Planning kan verlangen om ook voor, tijdens en na de uitvoering van de verleende opdracht al dan niet periodiek gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van honorarium, verschotten en andere kosten gemaakt ten behoeve van cliënt, bij cliënt in rekening te brengen alsook om zekerheidstelling te verlangen voor de voldoening van zijn verplichtingen. In geval een opdracht door meerdere cliënten is verstrekt, is elk van hen hoofdelijk aansprakelijk tot voldoening van de nakoming van het door Wilbrink & Den Otter Notariaat & Estate Planning in rekening gebrachte. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is, als deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de betreffende rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld, dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
 14. Het merendeel van de dienstverlening van Wilbrink & Den Otter Notariaat & Estate Planning valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. In dat kader is de notaris onder meer verplicht:
  – in verband met de dienstverlening van een opdrachtgever een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat; en
  – zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) te doen als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.
  Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich daarmee akkoord
 15. Wilbrink & Den Otter Notariaat & Estate Planning houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.
 16. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van Wilbrink & Den Otter Notariaat & Estate Planning, maar ook ten behoeve van haar maten, bestuurders en bestuurders van aandeelhouders, en van de notarissen, kandidaat-notarissen en alle overige personen die op enige wijze voor Wilbrink & Den Otter Notariaat & Estate Planning werkzaam zijn of waren, met inbegrip van hun rechtsopvolgers.
 17. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Overijssel op 2 februari 2018 onder nummer 9/2018 en kunnen ook worden geraadpleegd op www.wilbrinkdenotter.nl

Oldenzaalsestraat 51-53
7551 AN Hengelo

Tel. 074 250 90 70
info@wilbrinkdenotter.nl

Volg ons:

Wij houden u graag
op de hoogte van de
nieuwste ontwikkelingen