ONDERNEMEN & BEDRIJF

BV
BV-recht maakt BV eenvoudig toegankelijk

De wet op de Flex-BV biedt vooral voordelen voor kleinere ondernemers. Het is mogelijk om zonder kapitaalstorting of goederen een besloten vennootschap op te richten. Aandeelhouders hebben flexibeler rechten, die onder meer tot uitdrukking komen voor het stemrecht, de blokkering, de winstuitkering uit het handelen met de eigen besloten vennootschap.

De BV is nu voor veel meer ondernemers bereikbaar. Onderneemt u nog niet in een BV? Als eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap loopt u in privé grote risico’s. U bent ook in privé aansprakelijk voor de schulden in uw onderneming. U kunt nu snel en redelijk eenvoudig de privé-aansprakelijkheid buiten sluiten. Immers wordt de besloten vennootschap dan aansprakelijk en niet u in privé!

Vooral als u uw onderneming nu in de vorm van een maatschap voert, is de flexibele besloten vennootschap zeker qua aansprakelijkheden een goed alternatief.

De belangrijkste aspecten bij het oprichten van een BV zijn:

 • Er is geen minimumkapitaal meer nodig.
 • De crediteurenbescherming is gebaseerd op een uitkeringstest in combinatie met aansprakelijkheidssancties voor bestuurders en aandeelhouders.
 • Aandeelhouders kunnen ‘eigen’ bestuurders benoemen.
 • Er bestaat geen wettelijk verplichte blokkering van de overdraagbaarheid van aandelen, aandelen zijn, desgewenst en als dat in de statuten mogelijk is gemaakt, vrij overdraagbaar.
 • Er zijn ruime mogelijkheden om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden.
 • De vennootschap kan stemrechtloze of winstrechtloze aandelen invoeren.
 • In de statuten kan een regeling worden opgenomen over flexibele verdeling van het stemrecht.
 • Er is een adequate wettelijke geschillenregeling.

Beschikt uw BV over statuten die voor 1 oktober 2012 zijn opgesteld? Dan kunnen die statuten in tegenspraak zijn met de nieuwe wetgeving. U profiteert dan niet zonder meer van de nieuwe wetgeving omdat bestaande statuten dan blijven gelden. Wilt u wel de voordelen van de nieuwe wetgeving toepassen, dan moet u de statuten laten aanpassen.

Het is zaak u uitgebreid te laten voorlichten over alle juridische en fiscale consequenties als u uw onderneming in de vorm van een besloten of naamloze vennootschap wilt gaan voeren.

Aandelen BV desgewenst vrij overdraagbaar

Statuten van BV’s bevatten meestal een blokkeringsregeling. Dat betekent dat over te dragen aandelen eerst aan mede-aandeelhouders moeten worden aangeboden. Als u in een BV met andere aandeelhouders samenwerkt, wilt u waarschijnlijk niet opeens geconfronteerd worden met een nieuwe partner waar u zelf niet voor gekozen heeft. De inhoud van de statuten bepalen uiteindelijk of aandelen wel of niet vrij overdraagbaar zijn. Wat speelt er zoal bij een aandelenoverdracht?

De verkoper verleent garanties aan de koper. Die garanties kunnen heel erg uitgebreid zijn, maar ook vrij beperkt.

Als een bestaande onderneming wordt overgenomen, dan wordt meestal goodwill bedongen. Achteraf kunt u bedrogen uitkomen, wat overigens meer voorkomt dan u zou denken. Neem een verrekenbeding op, waarmee u de koopsom achteraf kunt aanpassen. Een verrekenbeding biedt u meer zekerheid over de uiteindelijke juistheid van de berekende koopsom.

Om de overgenomen goodwill te beschermen kunt u een clausule opnemen waarin u regelt dat de verkoper gedurende een bepaalde periode niet dezelfde activiteiten mag uitvoeren. Zo beschermt u waarvoor u betaald heeft.

Alle gegevens over de aandeelhouders moeten in het aandeelhoudersregister worden vermeld. Dat geldt voor de uitgifte, waarbij onder meer gegevens over het kapitaal en de aandeelhouders in het register worden opgenomen. Maar het geldt ook als er aandelen worden overgedragen. Wij verzorgen de inschrijving in het aandeelhoudersregister, de vennootschap zelf bewaart het register.

Wij vervullen alle wettelijke formaliteiten, die moeten worden nageleefd om de overdrachten rechtsgeldig te laten zijn.

Wij onderzoeken op welke manier de verkoper de aandelen in zijn bezit heeft gekregen. Wij stellen de overdrachtsakte op. Afhankelijk van wat partijen hebben afgesproken, wordt de koopsom op onze kwaliteitsrekening (derdengeldenrekening) gestort. Net als bij het kopen van een huis maken wij, zodra de akte is ondertekend, het geld over aan de verkoper.

Wij verzorgen de inschrijving van de wijzigingen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Zoveel fusies en splitsingen, zoveel verschillen

Economische crisis, ontwikkelingen in de markt of juist ontwikkelingen in uw bedrijf of privésituatie, uitbreiding van product- of dienstenpakket. Zomaar een greep uit aanleidingen voor fusies van bedrijven en splitsing van bedrijven. Zoveel fusies, zoveel verschillen. Zoveel splitsingen, zoveel verschillen. Zo’n proces vraagt om nauwe begeleiding door en samenwerking tussen notaris, accountant en belastingadviseur.

Er zijn heel veel soorten fusies. In juridische zin zijn ze allemaal verschillend. De hoofdlijn bij juridische fusies is dat daar twee of meer rechtspersonen bij betrokken zijn, bijvoorbeeld twee BV’s. Het vermogen van één of meer van de verdwijnende rechtspersoon of rechtspersonen gaat naar de overblijvende (de “verkrijgende”) rechtspersoon. Dit is een vergaande vorm van fuseren. Een andere vorm is de aandelenfusie. Dan krijgt de ene vennootschap in ruil voor de eigen aandelen, aandelen in de andere vennootschap.

Fusies zijn er dus in alle soorten en maten. Enkele voorbeelden:

 1. Bedrijfsfusie. U neemt alle bezittingen en schulden (activa en passiva) van een ander bedrijf over.
 2. Aandelenfusie. U koopt alle aandelen van het bedrijf waarmee u gaat fuseren en geeft in ruil daarvoor aandelen van uw bedrijf aan de betreffende aandeelhouders.
 3. Juridische fusie. De rechtspersoon waarvan u aandeelhouder bent, gaat volledig op in de rechtspersoon die uw bedrijf koopt. Hier gelden strikte voorwaarden voor.

Bij splitsing gaat het precies andersom. Bij juridische splitsing kunt u uw gehele of gedeeltelijke bedrijfsvermogen overhevelen naar één of meer nieuw op te richten rechtspersonen. Juridische splitsing is daarmee eigenlijk de tegenhanger van de juridische fusie. Splitsingen van rechtspersonen kunnen worden uitgevoerd als “zuivere splitsing”, als “afsplitsing” of als “hybride splitsing”. 

 1. Zuivere splitsing. In die situatie houdt bijvoorbeeld uw rechtspersoon (BV) op te bestaan. Het vermogen gaat over naar twee of meer nieuwe rechtspersonen.
 2. Afsplitsing. In deze situatie blijft uw BV (rechtspersoon) bestaan en gaat een gedeelte van het vermogen over op één of meer andere rechtspersonen.
 3. Hybride splitsing. Dit komt in de praktijk in toenemende mate voor. In deze situatie gaat het gehele vermogen over naar twee of meer nieuwe rechtspersonen, maar blijft de splitsende rechtspersoon (bijvoorbeeld uw BV) bestaan.

Juridische fusie en splitsing zijn niet vormvrij. U hebt er een notariële akte voor nodig. Wij verzorgen de formele procedures en zorgen ervoor dat gedurende het hele traject alle van belang zijnde juridische zaken en gevolgen aan bod komen. Daarmee kunt u telkens afgewogen keuzes maken en vervolgstappen zetten.

Checklist oprichting BV

Waar moet u op letten als u een BV gaat oprichten?

 1. Vaststellen oprichtingsdatum
 2. Een notariële akte is verplicht. In de oprichtingsakte staan de statuten van de vennootschap. De notaris controleert de juridisch inhoudelijke kant hiervan. Daarin moeten staan:
  – De naam van de BV
  – Doelomschrijving
  – De te plaatsen aandelen
  – Soorten aandelen
  – Aandeelhouders
  – Regels voor het overdragen van aandelen
  – Eventueel Raad van Commissarissen
  – Directeur
 3. Wij schrijven de BV voor u in bij het Handelsregister. Tot de datum van inschrijving bent u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk.
 4. Indien relevant kan een beroep worden gedaan op vrijstelling van overdrachtsbelasting.
 5. Bekrachtiging van de rechtshandelingen die u als oprichter(s) in de voorperiode hebt gedaan.
 6. Opgave doen van (startende) onderneming bij de fiscus en indien relevant aansluiting bij UWV.
 7. Opstellen van arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld voor de DGA.
 8. Geen oprichtingsvereiste, maar wel een verplichting is het opstellen van jaarstukken en de openbaarmaking hiervan bij de KvK. De wettelijke eisen zijn afhankelijk van de omvang van de onderneming.

Bij splitsing gaat het precies andersom. Bij juridische splitsing kunt u uw gehele of gedeeltelijke bedrijfsvermogen overhevelen naar één of meer nieuw op te richten rechtspersonen. Juridische splitsing is daarmee eigenlijk de tegenhanger van de juridische fusie. Splitsingen van rechtspersonen kunnen worden uitgevoerd als “zuivere splitsing”, als “afsplitsing” of als “hybride splitsing”. 

 1. Zuivere splitsing. In die situatie houdt bijvoorbeeld uw rechtspersoon (BV) op te bestaan. Het vermogen gaat over naar twee of meer nieuwe rechtspersonen.
 2. Afsplitsing. In deze situatie blijft uw BV (rechtspersoon) bestaan en gaat een gedeelte van het vermogen over op één of meer andere rechtspersonen.
 3. Hybride splitsing. Dit komt in de praktijk in toenemende mate voor. In deze situatie gaat het gehele vermogen over naar twee of meer nieuwe rechtspersonen, maar blijft de splitsende rechtspersoon (bijvoorbeeld uw BV) bestaan.

Juridische fusie en splitsing zijn niet vormvrij. U hebt er een notariële akte voor nodig. Wij verzorgen de formele procedures en zorgen ervoor dat gedurende het hele traject alle van belang zijnde juridische zaken en gevolgen aan bod komen. Daarmee kunt u telkens afgewogen keuzes maken en vervolgstappen zetten.

Oldenzaalsestraat 51-53
7551 AN Hengelo

Tel. 074 250 90 70
info@wilbrinkdenotter.nl

Volg ons:

Wij houden u graag
op de hoogte van de
nieuwste ontwikkelingen