RELATIES & FAMILIE

Uit elkaar
Einde samenwonen, hoe regelt u dat?

Soms bevatten samenlevingscontracten geen bepaling over uit elkaar gaan. Als dat wel het geval is, gelden de afspraken die in het contract zijn opgenomen. Bijvoorbeeld over de bezittingen of wie er in het huis mag blijven wonen. Zorg ook dat – wanneer u uit elkaar gaat – de afspraken goed worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een convenant.

Als u samen kinderen hebt, moet u een ouderschapsplan maken. Daarin moet u – verplicht – drie onderwerpen regelen. Dat zijn de verdeling van de zorg voor de kinderen, de alimentatie voor de kinderen en de informatie-uitwisseling over belangrijke aangelegenheden over de kinderen en hun vermogen. In het convenant regelt u wie welk deel van de spullen krijgt. Wat is eigenlijk van wie? Als duidelijk is wie bepaalde spullen heeft gekocht, zijn die ook eigendom van die persoon. Als dat niet duidelijk herleidbaar is, worden spullen beschouwd als gezamenlijk eigendom en moet het worden verdeeld. Hebt u samen een huis, dan kunt u dat verkopen of een van u beiden kan het overnemen. U kunt de afspraken vastleggen in een scheidingsconvenant, vergelijkbaar met het scheidingsconvenant bij de beëindiging van een huwelijk. Ook dient u bij de notaris een akte van verdeling op te stellen om alleen eigenaar van de woning te worden. Als ze niet in het samenlevingscontract al geregeld zijn, zijn afspraken over partneralimentatie en pensioen ook bij het uit elkaar gaan niet nodig.

Als u onderling een convenant opstelt, bent u daarna afhankelijk van de bereidheid van uw ex-partner om de afspraken na te komen. Bij wanbetaling bijvoorbeeld kunt u niet zomaar een deurwaarder op iemand afsturen, maar moet u meestal een langdurige en kostbare procedure bij de rechter voeren. Dat wordt anders als u het convenant opneemt in een notariële akte. Daarmee kunt u de naleving zonder tussenkomst van de rechter afdwingen.

Verdeling woonhuis

Na beëindiging van de relatie, huwelijk of geregistreerd partnerschap moet veelal het woonhuis nog verdeeld worden. Dit betekent dat een van de partners de woning volledig in eigendom krijgt. In het (echtscheidings)convenant kunnen hierover al afspraken zijn gemaakt. Veelal gaan de afspraken over de waarde van de woning, de hoogte van de hypothecaire geldlening en de waarde van eventuele spaarproducten die gekoppeld zijn aan de hypothecaire geldlening. De notaris maakt een akte van verdeling op waarbij het woonhuis wordt verdeeld.

Van belang is dat de degene die de woning in eigendom krijgt ook de hypothecaire geldlening overneemt. De andere partner dient te worden ontslagen uit alle verplichtingen aangaande de hypothecaire geldlening. Oftewel de bank kan na overdracht van de woning niet meer aankloppen bij de andere partner. Dit dient verzocht te worden bij de bank. Ook is het mogelijk dat de partner die de woning in eigendom verkrijgt een geheel nieuwe hypothecaire geldlening sluit en daarmee de oorspronkelijke lening aflost, waardoor de andere partner ook niet meer aansprakelijk is.

Mocht u een zogeheten bankhypotheek hebben dan moet dat ook geregeld worden: de bank moet afstand doen van zijn hypotheekrecht ten gunste van de partner die niet langer eigenaar is van de woning. De notaris begeleidt dit proces bij het opstellen van de akte van verdeling.

Oldenzaalsestraat 51-53
7551 AN Hengelo

Tel. 074 250 90 70
info@wilbrinkdenotter.nl

Volg ons:

Wij houden u graag
op de hoogte van de
nieuwste ontwikkelingen