Bestuurder verantwoordelijk voor beëindiging, ontbinding en opheffing van een vereniging

 in de categorie: Ondernemen & bedrijf, Vereniging & stichting

Verenigingen worden geboren en leven net zo lang als nodig is. Een vereniging is een rechtspersoon, heeft leden en is gericht op een bepaald doel. Als het doel is bereikt, er geen leden meer zijn of de financiën te kort schieten wordt het tijd om eens verder te kijken.

Vaak kennen de statuten een voorgeschreven procedure om de vereniging op te heffen, het is dus zaak daar eerst kennis van te nemen voordat u tot ontbinding besluit. Meestal besluit de algemene vergadering tot beëindiging van de vereniging. Daarin wordt dan ook een besluit genomen over wat er met het eventueel aanwezige batig saldo moet gebeuren.

Als er geen leden meer zijn, wordt een vereniging ontbonden. Het tijdstip van ontbinding wordt dan door de rechtbank op verzoek vastgesteld. Nadat het besluit tot ontbinding is genomen is het van belang dat van dat besluit opgave wordt gedaan aan de kamer van koophandel.

Het is niet zo dat de ontbonden vereniging gelijk is opgehouden te bestaan. De vereniging blijft bestaan zolang als nodig voor de vereffening van het vermogen. De vereffening, ook wel liquidatie genoemd, betekent dat alle lopende zaken worden afgerond, vorderingen geïnd, schulden betaald. De vereffening eindigt dan als er geen bekende baten meer aanwezig zijn. Dat moet ook weer aan de kamer van koophandel worden gemeld. De vereffening wordt meestal gedaan door één of twee specifiek daartoe aangewezen vereffenaars, meestal is dat een oud bestuurder.

Als er geen vermogen meer is, houdt de vereniging direct op te bestaan op het moment van ontbinding. Wél is er dan nog een bewaarplicht van zeven jaar!

Als er onvoldoende vermogen is (schulden), moet er een aangifte van faillietverklaring worden gedaan en gaat een door de rechtbank aangewezen curator voor afwikkeling zorgdragen, tenzij alle schuldeisers mee willen werken. Als bestuurder/vereffenaar bent u verantwoordelijk voor het netjes afwikkelen van het hele proces. Als dat niet op correcte wijze gebeurt, kan dat tot vervelende consequenties leiden! Wilt u meer weten over het beëindigen, ontbinden en opheffen van een vereniging? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Recente berichten